Ubuntu、VirtualBox以及USB


参考链接:

http://www.xxlinux.com/linux/article/development/soft/20071126/12656.html
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/virtualbox/+bug/151585
http://www.virtualbox.org/ticket/747
http://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?p=981&sid=6f27866dd1b767a59739ce46d452cc9e

也许是VirtualBox还不够成熟,正常安装好之后,无法把USB设备指派给Guest系统。参考以上链接内的方法,我勉强把一个U盘给接上了,可以交换文件,但是其他USB设备例如手机、移动硬盘还是连不上。

希望VirtualBox以后解决这个问题。